Regulamin pobytu

REGULAMIN

dla Pacjentów Sanatorium Uzdrowiskowego „Modrzew” w Inowrocławiu

1. Podstawą przyjęcia do Sanatorium są następujące dokumenty:

 • skierowanie wystawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub

 • skierowanie organizatora turnusów rehabilitacyjnych lub

 • skierowanie biura podróży lub

 • w przypadku pacjenta pełnopłatnego dowód przedpłaty lub pełnej wpłaty. Ponadto Pacjenci pełnopłatni winni przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego w Uzdrowisku Inowrocław.

2. Pacjent może przebywać w Sanatorium tylko przez okres podany w skierowaniu lub umowie.

3. W przypadku wcześniejszego przyjazdu ( co jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z recepcją ) pobierana jest opłata za nocleg wg cen ustalonych w Sanatorium.

4.Opłatę za pobyt w Sanatorium oraz opłatę uzdrowiskową należy uiścić w recepcji w dniu przyjazdu:

 • opłata za pobyt ze skierowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia ,
 • opłata za pobyt pełnopłatny pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ustalonym przez Dyrektora Sanatorium,
 • opłata uzdrowiskowa pobierana jest na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia.

5. Bezpośrednio po przybyciu do Sanatorium Pacjent winien zgłosić się do recepcji w celu zameldowania i przydziału pokoju, a następnie zgłasza się w gabinecie pielęgniarskim, gdzie następuje rejestracja pacjenta z wyznaczeniem terminu badania lekarskiego.

6. Badania lekarskie odbywają się 2,3 lub 4 razy w turnusie w zależności od czasu trwania pobytu w Sanatorium.

7. W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić dyżurną pielęgniarkę – pokój 45, telefon wewn. 505, komórkowy 666 121 727.

8. Na wyznaczone badania lekarskie Pacjenci winni stawiać się z posiadaną dokumentacją medyczną, a na zabiegi z kartą zabiegową kilka minut przed terminem zabiegu.

9. Zmiana zabiegu możliwa jest wyłącznie za zgodą lekarza . Zmiana terminu zabiegu może nastąpić w uzgodnieniu z Działem Zabiegowym.

10.Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju, w którym przebywa oraz za inne szkody. Za wyrządzone szkody w majątku Sanatorium Pacjent zobowiązany jest pokryć ich równowartość.

11. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku w całym budynku Sanatorium oraz na terenie otaczającym obiekt.

12.Pacjenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.

13. Porządek dnia:

13.1 Posiłki:

 • śniadanie I zmiana 7:45 II zmiana 9:00

 • obiad I zmiana 12:30 II zmiana 14:00

 • kolacja I zmiana 17:30 II zmiana 18:30

13.2 Zabiegi lecznicze wykonywane są od godz. 7:00 do 14:30 wg indywidualnego planu.

13.3 Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 06:00. W czasie dnia Pacjent winien zachować się tak, aby nie zakłócać innym spokoju i wypoczynku.

14. Niedozwolone jest:

 • włączanie w pokojach kuchenek, grzałek i żelazek elektrycznych oraz używania otwartego ognia,

 • wynoszenie z jadalni posiłków do pokoi, naczyń i nakryć stołowych,

 • palenie tytoniu na terenie całego obiektu, także na balkonach w jakiejkolwiek formie oraz na przyległym terenie sanatoryjnym,

 • hałaśliwe i gorszące zachowanie,

 • przywożenie i przechowywanie zwierząt domowych.

15. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie Pacjenta prawa dalszego pobytu w Sanatorium.

16. Skrócenie pobytu może nastąpić tylko z ważnych powodów np. z przyczyn lezących po stronie sanatorium, choroby Pacjenta uniemożliwiającej dalsze leczenie, udokumentowanego zgonu bliskiego członka rodziny. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z innego powodu Pacjent ponosi opłatę w wysokości 60,00 złotych dziennie na podstawie umowy cywilnoprawnej o odszkodowanie.

17. W dniu wyjazdu Pacjent proszony jest o przekazanie klucza i karty obiegowej

w recepcji.

18. Skargi i wnioski dotyczące opieki medycznej, warunków zakwaterowania i innych przyjmuje Zarząd Sanatorium.

                                                                               

                                                                      


Sanatorium Uzdrowiskowe
„MODRZEW”
ul. Wierzbińskiego 50a
88-100 Inowrocław

© 2012 Copyright by Sanatorium MODRZEW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja nrjeden.pl Opracowanie graficzne fotoslub.eu